Sông lở cát bồi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:05

Của dễ được thì dễ mất

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:05

Nước chảy chỗ trũng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:04

Thẳng da lưng thì chùng da bụng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:04

Được lòng người mất lòng người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:03

Được lòng ta xót xa lòng người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:02

Được người mua thua người bán

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:01

Méo mó có còn hơn không

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:01

Thà ướt sề còn hơn về không

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:00

Chẳng được ăn ăn lấy vốn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:59

Thả con son sắt bắt con cá rô

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:59

Mất tiền mua thúng thì đựng cho tan

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:58

Mất tiền mua gỗ thì bổ lấy dao

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:58

Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:57

Lọt sàng xuống nia

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:56

Sẩy vai xuống cánh tay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:56

Thừa bát gạt xuống mâm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:55

Đất ruộng đắp bờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:55

Mất của ta ra của người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:54

Lá rụng về cội

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:53

Cơm không ăn gạo còn đó

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:53

Giò chửa làm lợn còn đó

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:52

Nước đổ khó bốc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:52

Gạo đổ hót chẳng đầy thưng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:51

Ném tiền xuống ao Nào được xem tăm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:51

Chết trâu lại thêm mẻ rìu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:50

Mất cả chì lẫn chài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:49

Con cá sẩy là con cá lớn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:49

Tiếc chẳng bõ tức

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:48

Thua cay đánh gỡ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:47
Lên đầu trang