Tục ngữ Được mất - Hơn thua | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Sông lở cát bồi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:05
Sông lở, cát bồi.

Của dễ được thì dễ mất

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:05
Của dễ được, thì dễ mất.

Nước chảy chỗ trũng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:04
Nước chảy chỗ trũng.

Thẳng da lưng thì chùng da bụng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:04
Thẳng da lưng, thì chùng da bụng.

Được lòng người mất lòng người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:03
Được lòng người, mất lòng người.

Được lòng ta xót xa lòng người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:02
Được lòng ta, xót xa lòng người.

Được người mua thua người bán

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:01
Được người mua, thua người bán.

Méo mó có còn hơn không

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:01
Méo mó có còn hơn không.

Thà ướt sề còn hơn về không

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:00
Thà ướt sề còn hơn về không.

Chẳng được ăn ăn lấy vốn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:59
Chẳng được ăn, ăn lấy vốn.

Thả con son sắt bắt con cá rô

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:59
Thả con son sắt bắt con cá rô.

Mất tiền mua thúng thì đựng cho tan

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:58
Mất tiền mua thúng thì đựng cho tan.

Mất tiền mua gỗ thì bổ lấy dao

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:58
Mất tiền mua gỗ thì bổ lấy dao.

Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:57
Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng.

Lọt sàng xuống nia

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:56
Lọt sàng xuống nia.

Sẩy vai xuống cánh tay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:56
Sẩy vai xuống cánh tay.

Thừa bát gạt xuống mâm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:55
Thừa bát gạt xuống mâm.

Đất ruộng đắp bờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:55
Đất ruộng đắp bờ.

Mất của ta ra của người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:54
Mất của ta, ra của người

Lá rụng về cội

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:53
Lá rụng về cội.

Cơm không ăn gạo còn đó

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:53
Cơm không ăn gạo còn đó.

Giò chửa làm lợn còn đó

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:52
Giò chửa làm, lợn còn đó.

Nước đổ khó bốc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:52
Nước đổ khó bốc.

Gạo đổ hót chẳng đầy thưng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:51
Gạo đổ hót chẳng đầy thưng.

Ném tiền xuống ao Nào được xem tăm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:51
Ném tiền xuống ao. Nào được xem tăm.

Chết trâu lại thêm mẻ rìu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:50
Chết trâu lại thêm mẻ rìu.

Mất cả chì lẫn chài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:49
Mất cả chì lẫn chài.

Con cá sẩy là con cá lớn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:49
Con cá sẩy là con cá lớn.

Tiếc chẳng bõ tức

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:48
Tiếc chẳng bõ tức.

Thua cay đánh gỡ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:47
Thua cay đánh gỡ.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang