Cờ đến tay ai người ấy phất

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:50

Đỉa bám chân ai người ấy gỡ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:49

Gà đẻ thì gà cục tác

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:49

Đời cua cua máy đời cáy cáy đào

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:48

Cơm vua nợ dân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:48

Dắt voi phải tìm đường cho voi đi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:47

Bút sa gà chết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:47

Xay lúa thì đừng ẵm em

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:46

Đun bếp thì đừng ẵm em

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:45

Công ai nấy nhớ tội ai nấy chịu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:44

Ai làm người ấy chịu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:44

Bụng làm dạ chịu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:43

Của ai tai nấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:43

Ai đội mũ lệch xấu mặt người ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:41

Bò ăn mạ có dạ bò chịu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:40

Chó gầy hổ mặt người nuôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:38

Trăm tội đổ đầu oản

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:38

Xấu mặt xin tương cả phường cùng húp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:37
Lên đầu trang