Voi điếc dạn súng

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:38

Quen tay hay việc

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:33

Cần bát như chuyên

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:33

Có dốt mới khôn

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:31

Trước dại sau khôn

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:30

Có phải mới trải

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:26
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang