Thua keo này bày keo khác

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:55

Sống lâu biết nhiều sự lạ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:41

Hơn một ngày hay một chước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:40

Đi một ngày đàng học một sàng khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:40

Đi về nhà nói khoác

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:39

Qua cầu nào biết cầu ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:39

Voi điếc dạn súng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:38

Điếc không sợ súng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:38

Biết việc trời muôn đời không khổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:36

Cho vàng không bằng trỏ đàng đi buôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:36

Trăm nghe chẳng bằng một thấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:35

Trăm hay chẳng bằng tay quen

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:34

Quen tay hay việc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:33

Cần bát như chuyên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:33

Bảo bận này hay bận khác

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:31

Có dốt mới khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:31

Trước dại sau khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:30

Trước có vụng rồi sau mới khéo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:29

Đâm đi đâm lại gái dại cũng làm nên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:29

Thất bại là mẹ thành công

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:28

Có phải mới trải

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:26

Cái trước đau cái sau rái

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:26

Lần trước bị đau lần sau phải chừa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:25

Phải một cái rái đến già

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:24

Một cầu giập dái rái mọi cầu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:24

Choại vỏ dưa vỏ dừa phải tránh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:23

Có đứt tay mới hay thuốc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:22

Thức khuya mới biết đêm dài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:21

Lửa lò thét ngọn vàng càng nên trong

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:21

Vàng thật chẳng sợ chi lửa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:20
Lên đầu trang