Ếch nào chả là thịt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:41

Máu trâu cũng như máu bò

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:40

Máu bò cũng như tiết dê

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:40

Ngài khác gì tằm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:38

Thân chim cũng như thân cò

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:37

Sung cũng như ngái mái cũng như mây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:36

Ba thưng cũng vào một đấu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:36

Dương gian làm sao âm phủ làm vậy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:31
Lên đầu trang