Tục ngữ Thời cơ - Sự lợi dụng | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Cờ đến tay ai người ấy phất

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:24
Cờ đến tay ai, người ấy phất.

Được thể cũng dễ nên khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:24
Được thể cũng dễ nên khôn.

Được thể dễ nói khoác

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:23
Được thể dễ nói khoác.

Ăn theo thuở ở theo thì

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:22
Ăn theo thuở, ở theo thì.

Gặp thời buổi nào theo kỷ cương ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:22
Gặp thời buổi nào, theo kỷ cương ấy.

Tắm khi nào vuốt mặt khi ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:21
Tắm khi nào vuốt mặt khi ấy.

Tế sớm khỏi ruồi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:20
Tế sớm khỏi ruồi.

Chiều người lấy của

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:19
Chiều người lấy của.

Chiều người lấy việc chiều chồng lấy con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:17
Chiều người lấy việc, chiều chồng lấy con.

Xé mắm còn hòng mút tay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:16
Xé mắm còn hòng mút tay.

Cầm dầu hòng ướt tay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:16
Cầm dầu hòng ướt tay.

Đến đình nào chúc đình ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:14
Đến đình nào chúc đình ấy.

Gió chiều nào che chiều ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:12
Gió chiều nào, che chiều ấy.

Mạnh bên nào ào bên ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:11
Mạnh bên nào ào bên ấy.

Thấy bở thì đào thấy mềm thì đục

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:10
Thấy bở thì đào, thấy mềm thì đục.

Châu chấu thấy đỏ lửa thì vào

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:10
Châu chấu thấy đỏ lửa thì vào.

Gần tre che một phía gần mía bẻ một cành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:09
Gần tre che một phía, gần mía bẻ một cành.

Theo voi ăn bã mía

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:08
Theo voi ăn bã mía.

Theo đóm ăn tàn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:07
Theo đóm ăn tàn.

Theo nheo ăn nhớt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:06
Theo nheo ăn nhớt.

Nhờ ông vải húp nước suýt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:05
Nhờ ông vải húp nước suýt.

Cha cầm khoán con bẻ măng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:04
Cha cầm khoán, con bẻ măng.

Nhờ gió bẻ măng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:02
Nhờ gió bẻ măng.

Tát nước theo mưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:02
Tát nước theo mưa.

Đục nước béo cò

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:01
Đục nước, béo cò.

Sáo ngã bồ câu lướt dập

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:01
Sáo ngã, bồ câu lướt dập.

Nước lụt chó nhảy bàn độc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:59
Nước lụt, chó nhảy bàn độc.

Đắm đò nhân thể giặt mẹt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:59
Đắm đò nhân thể giặt mẹt.

Giậu đổ bìm leo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:58
Giậu đổ, bìm leo.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang