Cờ đến tay ai người ấy phất

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:24

Được thể cũng dễ nên khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:24

Được thể dễ nói khoác

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:23

Ăn theo thuở ở theo thì

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:22

Gặp thời buổi nào theo kỷ cương ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:22

Tắm khi nào vuốt mặt khi ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:21

Tế sớm khỏi ruồi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:20

Chiều người lấy của

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:19

Xé mắm còn hòng mút tay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:16

Cầm dầu hòng ướt tay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:16

Đến đình nào chúc đình ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:14

Gió chiều nào che chiều ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:12

Mạnh bên nào ào bên ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:11

Thấy bở thì đào thấy mềm thì đục

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:10

Châu chấu thấy đỏ lửa thì vào

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:10

Theo voi ăn bã mía

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:08

Theo đóm ăn tàn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:07

Theo nheo ăn nhớt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:06

Nhờ ông vải húp nước suýt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:05

Cha cầm khoán con bẻ măng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:04

Nhờ gió bẻ măng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:02

Tát nước theo mưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:02

Đục nước béo cò

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:01

Sáo ngã bồ câu lướt dập

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:01

Nước lụt chó nhảy bàn độc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:59

Đắm đò nhân thể giặt mẹt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:59

Giậu đổ bìm leo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:58
Lên đầu trang