Đông tay hơn hay làm

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:58

Cả bè hơn cây nứa

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:54

Có người có ta

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:54

Dễ người dễ ta

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:53

Sẩy đàn tan nghé

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:50

Hễ chung thì chạ

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:50

Có mình thì giữ

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:49
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang