Rậm người hơn rậm của

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:59

Nhiều áo thì ấm nhiều người thì vui

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:58

Đông tay hơn hay làm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:58

Dại bầy hơn khôn độc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:57

Khôn độc sao bằng ngốc đàn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:56

Trâu có đàn bò có lũ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:56

Ngựa chạy có bầy chim bay có bạn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:55

Cả bè hơn cây nứa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:54

Có người có ta

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:54

Dễ người dễ ta

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:53

Trống hết hơi mõ chẳng còn cốc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:53

Sẩy đàn tan nghé

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:50

Hễ chung thì chạ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:50

Xấu mặt xin tương cả phường cùng húp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:49

Có mình thì giữ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:49

Con sâu bỏ rầu nồi canh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:47

Ăn chẳng có khó đến mình

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:46
Lên đầu trang