Tục ngữ Tập thể - Cá nhân | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Rậm người hơn rậm của

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:59
Rậm người hơn rậm của.

Nhiều áo thì ấm nhiều người thì vui

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:58
Nhiều áo thì ấm, nhiều người thì vui.

Đông tay hơn hay làm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:58
Đông tay hơn hay làm.

Dại bầy hơn khôn độc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:57
Dại bầy hơn khôn độc.

Khôn độc sao bằng ngốc đàn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:56
Khôn độc sao bằng ngốc đàn.

Trâu có đàn bò có lũ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:56
Trâu có đàn, bò có lũ.

Ngựa chạy có bầy chim bay có bạn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:55
Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.

Cả bè hơn cây nứa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:54
Cả bè hơn cây nứa.

Có người có ta

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:54
Có người có ta.

Dễ người dễ ta

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:53
Dễ người dễ ta.

Trống hết hơi mõ chẳng còn cốc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:53
Trống hết hơi mõ chẳng còn cốc.

Sẩy đàn tan nghé

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:50
Sẩy đàn tan nghé.

Hễ chung thì chạ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:50
Hễ chung thì chạ.

Xấu mặt xin tương cả phường cùng húp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:49
Xấu mặt xin tương cả phường cùng húp.

Có mình thì giữ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:49
Có mình thì giữ.

Con sâu bỏ rầu nồi canh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:47
Con sâu bỏ rầu nồi canh.

Ăn chẳng có khó đến mình

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:46
Ăn chẳng có, khó đến mình.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang